WARUNKI REZERWACJI

WARUNKI REZERWACJI I ANULOWANIA NOCLEGU W MOTELU PINTAL
 
 

WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług hotelowych oraz usług dodatkowych, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

2. Regulamin został umieszczony przez Usługodawcę na stronach

www Usługodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

I. Postanowienia ogólne

Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW i systemu rezerwacji, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

a. Usługodawca – Grzegorz Pintal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Ogrodnicze i Motel Pintal Oś. Bermudy 24f Wawrów, 66-403 Gorzów Wlkp. NIP: 599 001 57 46

b. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,

c. Gość – osoba korzystająca z usług Motelu . Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,

d. Formularz rejestracji - formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,

e. Rezerwacja online - rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.pintal.eu systemu rezerwacji

f. Dokument autoryzacyjny - dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz określający termin wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Motelu. Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty na rzecz Usługodawcy kwoty wskazanej w dokumencie autoryzacyjnym, z którą to chwilą dochodzi pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą do zawarcia umowy o świadczenie określonych w dokumencie autoryzacyjnym usług hotelowych lub usług dodatkowych oferowanych przez Usługodawcę.

II. Sposób dokonania rezerwacji

1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.

2. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

a. stronę internetową Motelu i systemu rezerwacji znajdujący się na stronie internetowej Usługodawcy,

b. złożenie zamówienia na pobyt w Motelu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail),

c) telefoniczne złożenie rezerwacji.


 

III. Proces rezerwacji

1. Rezerwacji online dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .

2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę hotelową i zawierają podatek VAT. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. za śniadanie i dodatkowe usługi gastronomiczne ) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.

4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

5. Po dokonaniu rezerwacji Motel prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencyjny lub adres e-mail Dokument autoryzacyjny, określający każdorazowo termin rezerwacji i wysokość wymaganego bezzwrotnego zadatku (bezzwrotnej przedpłaty) za rezerwowany pobyt, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty wskazanej w Dokumencie autoryzacyjnym kwoty pieniężnej.

IV. Cena za usługi oraz usługi dodatkowe

Cennik usług noclegowych/pokoi Motelu Pintal dostępny jest na stronie internetowej www.pintal.eu, zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji Ceny dostępne na stronie internetowej podane są za pokój, za jedną dobę hotelową.
 

V. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu wpłaty całej kwoty za pobyt.

b. Usługobiorca rezerwujący pokój online, może uiścić kwotę kartą,  przelewem bankowym lub gotówką jeżeli rezerwuje osobiście.

c. Bezzwrotna wpłata winna być wpłacona w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym.

d. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Motelu Pintal. Wpłaty krajowe: numer rachunku bankowego w Polskich Złotych (PLN) -

02 8363 0004 0061 6487 2000 0002

Wpłaty z zagranicy: numer rachunku bankowego w Euro (EUR) -

95 8363 0004 0061 6487 4000 0019

d. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

 

VI. Potwierdzenie rezerwacji

a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji online numeru potwierdzenia rezerwacji albo w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji od Recepcji Motelu,

b. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę bezzwrotnej wpłaty za pobyt w Motelu, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Zapłata za pobyt może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym oraz poprzez ściągnięcie środków pieniężnych z karty kredytowej za zgodą Gościa.

c. Dodatkowo system rezerwacji online generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.

d. Brak wpłaty bezzwrotnej wpłaty w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług hotelowych oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych.

VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.

Wyjątkowo – za pisemną zgodą Usługodawcy - istnieje możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie na zasadach określonych poniżej.

Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:

100 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż 7dni przed planowanym przyjazdem lub braku przybycia bez anulowania rezerwacji.

Przy rezygnacji z Pobytu na więcej niż 7 dni przed planowanym przyjazdem, Gość otrzymuje 100% zwrotu wpłaconej kwoty.

Wniosek o anulowanie rezerwacji może być zgłoszony w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.

2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) ("Ustawa o Prawach Konsumenta").

IX. Ochrona danych osobowych

1. Za pośrednictwem strony internetowej www.pintal.eu zbierane są dane poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.

4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, przy czym odmowa ich podania w określonych wypadkach może uniemożliwić zawarcie umowy.

5. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zgodnie i w zakresie określonym w/w ustawą w celach związanych z realizacją rezerwacji online w Motelu Pintal w Gorzowie Wlkp.. Usługodawca będzie otrzymywał przedmiotowe informacje poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu.

6.Administratorem danych osobowych jest: Grzegorz Pintal prowadzący firmę Centrum Ogrodnicze i Motel Pintal Oś. Bermudy 24f Wawrów, 66-403 Gorzów Wlkp. NIP: 599 001 57 46

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,

b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

3. Reklamacja powinna:

a. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,

c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.

3. Data opublikowania regulaminu 04 04 2017 r.

XII. Dodatkowe informacje

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00

2. Doba hotelowa kończy się o godzinie 12.00

3. Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry lub przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 7 dni.

4. Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Motel świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, rozstrzyga Sąd właściwy