POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Ochrony Prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkownika stony www Motelu Pintal pod adresem www.pintal.eu  jest firma Centrum Ogrodnicze i Motel Grzegorz Pintal, która dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych i przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki firma Centrum Ogrodnicze i Motel Grzegorz Pintal przetwarza dane osobowe umieszczane poprzez strone www.pintal.eu w systemie rezerwacji noclegów.  „Dane osobowe” oznacza informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dane te są w chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronie internetowej www.pintal.eu są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Motel Pintal na stronie www.pintal.eu prowadzi usługi z możliwością rezerwacji online noclegów. Dane te  są powszechnie dostępne dla wszelkich osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych.

Informacje zawarte w logach systemowych takie jak np. adres IP są przez www.pintal.eu,  wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administrowaniem  serwera. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). www.pintal.eu,  używa pliki cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią  dostęp Użytkownika do strony www oparte są o pliki cookies, jednak konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła podczas logowania. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z  usług strony www i może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania  statystyki i informacji o korzystaniu ze strony www przez Użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji:

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła.Przechowywanie i ochrona informacji.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez firmę Centrum Ogrodnicze i Motel Grzegorz Pintal dla www.pintal.eu. (administratora danych).Prawo do modyfikacji, sprawdzeniu lub usunięciu danych osobowych, ograniczenia.

Użytkownik, ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji, a także usunięcia. Www.pintal.eu może odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 Www.pintal.eu może udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. m.in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim na podstawie umowy zawartej z Www.pintal.eu. Serwis może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Listy elektroniczne kierowane do Www.pintal.eu są archiwizowane i mogą w niektórych przypadkach być wykorzystane przez przez Www.pintal.eu lub inny uprawniony podmiot do  celów prowadzonych postępowań lub w innych celach zgodnych z prawem.Odsyłacze do innych stron internetowych.

Firma Centrum Ogrodnicze i Motel Grzegorz Pintal właściciel strony www.pintal.eu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, administratorów serwisów, lub stron www, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w www.pintal.eu. Należy zapoznać się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik,  ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w www.pintal.eu odsyłacz (link).Informacje wysyłane do Użytkownika.

Firma Centrum Ogrodnicze i Motel Grzegorz Pintal zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom, Klientom, listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach na stronie www.pintal.eu. Www.pintal.eu może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile  Użytkownik,  wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.